Under en tillställning i helgen kom diskussionen in på den gamla debatten om religion kontra vetenskap och dess förmodade likheter. Jag tänkte därför ta tillfället i akt att här på bloggen göra några korta noteringar om vanliga missförstånd som florerar rörande denna fråga (inte nödvändigtvis uppfattningar som mina diskussionskamrater hade, utan vanliga sådana rent allmänt).

En mycket vanlig föreställning är att vetenskap är ”vår tids religion”, och att det inte finns någon skillnad mellan de som tror på exempelvis en vetenskaplig teori om The Big Bang och de som tror på Bibelns skapelseberättelse. Denna uppfattning är grovt misstagen, och jag tror att pudelns kärna ligger i själva trosbegreppet. Ingen ”tror” egentligen på en viss vetenskaplig teori, åtminstone inte på samma vis som man tror på en religiös berättelse. Det man tror på som förespråkare för ett vetenskapligt synsätt är den vetenskapliga metoden som bas för kunskap. En vetenskaplig teori är heller inget officiellt dekret från någon central vetenskaplig kommitté om vad man bör tro på som representant för den västerländska vetenskapen. Det står fritt för vem som helst att försöka vederlägga valfri vetenskaplig teori (att falsifiera den), något som exempelvis kan göras genom att finna empiriska observationer som motsäger teorin. Detta är något som egentligen är positivt då det oftast leder till mer sofistikerade modeller som inte har den gamla teorins brister. Det är ju bara bra att få se att man hade fel, liksom.

Dock behöver det inte vara brister i en viss teori som ligger till grund för en övergång till en mer sofistikerad modell. En annan orsak är att en mer avancerad modell kan förklara fler fenomen i naturen. Rent generellt ses en vetenskaplig teori som bättre ju mer den kan förklara, och en teori som förklarar fler fenomen är således att fördra framför en som förklarar färre. En annan fördel med en större teori är ju också att den vanligtvis har fler falsifieringsmöjligheter, alltså är möjligheterna större att eventuella brister uppdagas.

Rent principiellt kan alltså inte skillnaden mot religiösa trossatser vara större. Religionen rymmer absolut ingenting av detta kritiska förhållningssätt och utvecklande av nya uppfattningar baserade på brister i de gamla. Gud skapade världen på sju dagar, det finns liksom inget sätt att vederlägga denna trossats, och det är inte heller meningen. Detta är en dogm som man helt enkelt skall tro på eftersom det står i Bibeln.

Dock kan man givetvis argumentera för att rollen som vetenskapen spelar för många människor idag är densamma som religionen hade förr i tiden; som ett sätt att förklara världen. Detta kan givetvis vara sant, men rent principiellt är skillnaden mellan religion och vetenskap milsvida, och att bara se vetenskapliga teorier som vår tids religiösa trossatser är grovt misstaget.